Mikulov.cz
Registrovat FAQ Seznam uživatelů Kalendář Vyhledat Dnešní příspěvky Označit témata jako přečtená
  #1  
Starý 23.10.2012, 22:33
Slávek Novák Slávek Novák je offline
Junior Member
 
Založen: 20.10.2012
Příspěvky: 1
Defaultní skládky města

Kdysi jsem dostal pokutu za nepovolenou "skládku" o velikosti 1x2m, kterou jsem do tří dnů odvezl. Nyní si nechávám přistavit kontejner na sutě-odpad a po naložení vše ihned odvážím na oficiální PLACENOU skládku. Existují v Mikulově dvojí pravidla pro různé subjekty? Mám za to, že město a jeho satelity jsou největšími zřizovateli černých skládek v katastru Mikulov. Jakou pokutu dostane město a Tedos za nepovolené skládky? Nebo si státní dohled Odbor stavebního a životního prostředí nedovolí na samosprávu města a Tedos s.r.o. ( nebo odpovědnou osobu) pokutovat ? Vím, že je to pro úředníky tohoto odboru těžké. V tomto případě jde o jejich místo, mzdu a prémie nebo o konečné jmenování ved. tohoto odboru…! Potom nás, fyzické osoby nechte také na pokoji a nevyžadujte úklid, údržbu a zajištění našich domů, dle platných zákonů. Je to trochu ne fér.

Kdo povolil městu zřídit neřízenou skládku za koupalištěm (sutě, asfalt = nebezpečný odpad a hlínu s pařezy...) na pozemku 3034/2 , kde je navíc podaná žaloba na určení vlastnického práva na tento pozemek? Kdo povolil firmě Tedos s.r.o. neřízenou skládku na cvičáku „A“ (pozemek a objekt voj. učebny a rozhledny) v bývalém areálu vojska, kde Tedos skladuje sutě a jiný nepořádek, nezajišťuje zde objekty v hasvarijním stavu (nedostatečné oplocení...) a hrozí zde úraz dětem v nezajištěných objektech, které si tam občas hrají? Kdo povolil městu zřídit neřízenou skládku na pozemku p.č.3043/1 před vlakovým nádražím, který je ve vlastnictví státu (sutě, asfalt = nebezpečný odpad a hlína...) ? Odbor životního prostředí o žádné žádosti nebo povolení nemá ponětí! Copak tyto subjekty nemusí dodržovat zákony? Proč město a Tedos nehospodaří s pozemky a objekty dle zákona, když jsou jeho pronajímateli nebo majiteli? Odbor stavebního a životního prostředí dává pokuty, nařizuje údržbu a odstranění objektů... všem subjektům, jenom města a jeho satelitům se to netýká? Může město s pozemkem za koupalištěm takto nezákonně podnikat, když je na tento pozemek podaná žaloba na určení vlastnického práva? Bude městu a Tedosu s.r.o. povolení vydáno dodatečně se zákonnými pravidly, jak takovou skládku odborně ošetřovat, aby nedošlo k ekologické havárii a pozemky nezaplevelovaly okolní pozemky a jak mají být skládky tohoto druhu vyprojektovány a postaveny, s poučením (případně s pokutou), jak se má hospodařit s půdním fondem, s cizími i vlastními pozemky a havarijními objekty ve svém vlastnictví? Kdo bude údržbu objektů na cvičáku a likvidaci všech černých sládek provádět? Kdo to bude platit a v jakém termínu se toho dočkáme ? Co to bude město a městské firmy stát? Kdo si za město a Tedos dovolil porušovat zákony a povolil zřízení těchto černých a neekologických skládek bez souhlasu Odboru stavebního a životního prostředí a někdy i majitele pozemků? Děkuji za VŠECHNY odpovědi.
Novák Slávek
Odpovědět s citací
  #2  
Starý 02.11.2012, 09:17
novotny novotny je offline
Administrator
 
Založen: 24.04.2008
Příspěvky: 28
Defaultní Re: skládky města

Dne 30.10. 2012 bylo Odborem stavebním a životního prostředí MěÚ Mikulov provedeno místní šetření na pozemcích uvedených v příspěvku v diskusním fóru na webových stránkách města Mikulov, který se týkal údajných neřízených skládek odpadu.

Pochůzkou a místním šetřením bylo zjištěno následující:

1. Údajně neřízená skládka na pozemku parc. čís. 3034/2 – na uvedeném pozemku se v současné době nachází deponie recyklátu živičných komponent, skrývka zeminy a složek materiálu pocházejícího z probíhající výstavby okružní křižovatky u Billy. Nejedná se o skládku ve smyslu zákona o odpadech a ani o nebezpečný materiál. Ukládání výše uvedeného materiálu je zde realizováno dočasně a materiál bude do dvou týdnů dodavatelskou firmou Swietelsky stavební, s.r.o. odvezen na řízenou skládku mimo území města Mikulov a pozemek bude uveden do původního stavu. Dotazem na majetkoprávní odbor jsem si ověřil, že u pozemku je skutečně vyznačena žaloba Mercedes Ditrichstein na určení vlastnictví zůstavitele. V současné době je však vlastníkem město Mikulov a může s ním nakládat. O žalobě rozhodne příslušný soud.

2. Údajně neřízená skládka v lokalitě tzv. „Cvičáku A“ – tento pozemek a na něm stojící objekt je ve vlastnictví města. Využíván je jako sklad a deponie materiálu vzniklých z různých akcí oprav a údržby majetku města (chodníky, komunikace, terénní úpravy atd.). Jedná se o dlažební kostky, bet. obrubníky, zeminu, přičemž je z větší části tento materiál pro město dále využitelný. Dále je zde umístěn biologický materiál z údržby veřejné zeleně města – větve z ořezu dřevin, určený k dalšímu zpracování na dřevní štěpku, která bude opět využita pro potřeby města. Ani v tomto případě se nejedná o skládku ve smyslu zákona o odpadech, ani o ukládání odpadu. Pozemek je zabezpečen oplocením a uzamčenou vstupní bránou. Plot je na některých místech porušen a proto byly na místě realizovány provizorní zábrany proti neoprávněnému průniku na pozemek. Budovu bývalé učebny na cvičišti dala RM v létě letošního roku do výpůjčky panu Petru Leikebovi za účelem provozování sportovní hry airsoft s tím, že činnost bude provozovat na vlastní nebezpečí a tato nebude mít výdělečný charakter.

3.Údajně neřízená skládka odpadu na pozemku parc. čís. 3043/1 před vlakovým nádražím - pozemek je vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření s majetkem státu náležící Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje. Pozemek je určen k výstavbě nové požární stanice HZS Jm kraje. V současné době je na pozemku uložen sypký stavební materiál. Nejedná se o skládku ani o odpad vy smyslu zákona o odpadech.

Závěrem lze konstatovat, že po provedeném šetření nebyly potvrzeny skutečnosti uváděné v podnětu a ani jiné skutečnosti, které by byly podstatné pro zahájení řízení ve věci porušování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jan Hluchý
Odbor stavební a životního prostředí
Odpovědět s citací
  #3  
Starý 04.11.2012, 21:14
Eva Klepáčová 1 Eva Klepáčová 1 je offline
Junior Member
 
Založen: 12.07.2011
Příspěvky: 19
Defaultní Re: skládky města

Citace:
Původně vloženo uživatelem novotny Zobrazit příspěvek
Dne 30.10. 2012 bylo Odborem stavebním a životního prostředí MěÚ Mikulov provedeno místní šetření na pozemcích uvedených v příspěvku v diskusním fóru na webových stránkách města Mikulov, který se týkal údajných neřízených skládek odpadu.

Pochůzkou a místním šetřením bylo zjištěno následující:

1. Údajně neřízená skládka na pozemku parc. čís. 3034/2 – na uvedeném pozemku se v současné době nachází deponie recyklátu živičných komponent, skrývka zeminy a složek materiálu pocházejícího z probíhající výstavby okružní křižovatky u Billy. Nejedná se o skládku ve smyslu zákona o odpadech a ani o nebezpečný materiál. Ukládání výše uvedeného materiálu je zde realizováno dočasně a materiál bude do dvou týdnů dodavatelskou firmou Swietelsky stavební, s.r.o. odvezen na řízenou skládku mimo území města Mikulov a pozemek bude uveden do původního stavu. Dotazem na majetkoprávní odbor jsem si ověřil, že u pozemku je skutečně vyznačena žaloba Mercedes Ditrichstein na určení vlastnictví zůstavitele. V současné době je však vlastníkem město Mikulov a může s ním nakládat. O žalobě rozhodne příslušný soud.

2. Údajně neřízená skládka v lokalitě tzv. „Cvičáku A“ – tento pozemek a na něm stojící objekt je ve vlastnictví města. Využíván je jako sklad a deponie materiálu vzniklých z různých akcí oprav a údržby majetku města (chodníky, komunikace, terénní úpravy atd.). Jedná se o dlažební kostky, bet. obrubníky, zeminu, přičemž je z větší části tento materiál pro město dále využitelný. Dále je zde umístěn biologický materiál z údržby veřejné zeleně města – větve z ořezu dřevin, určený k dalšímu zpracování na dřevní štěpku, která bude opět využita pro potřeby města. Ani v tomto případě se nejedná o skládku ve smyslu zákona o odpadech, ani o ukládání odpadu. Pozemek je zabezpečen oplocením a uzamčenou vstupní bránou. Plot je na některých místech porušen a proto byly na místě realizovány provizorní zábrany proti neoprávněnému průniku na pozemek. Budovu bývalé učebny na cvičišti dala RM v létě letošního roku do výpůjčky panu Petru Leikebovi za účelem provozování sportovní hry airsoft s tím, že činnost bude provozovat na vlastní nebezpečí a tato nebude mít výdělečný charakter.

3.Údajně neřízená skládka odpadu na pozemku parc. čís. 3043/1 před vlakovým nádražím - pozemek je vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření s majetkem státu náležící Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje. Pozemek je určen k výstavbě nové požární stanice HZS Jm kraje. V současné době je na pozemku uložen sypký stavební materiál. Nejedná se o skládku ani o odpad vy smyslu zákona o odpadech.

Závěrem lze konstatovat, že po provedeném šetření nebyly potvrzeny skutečnosti uváděné v podnětu a ani jiné skutečnosti, které by byly podstatné pro zahájení řízení ve věci porušování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jan Hluchý
Odbor stavební a životního prostředí
Vážený pane Ing. Hluchý, buďto nemluvíte pravdu nebo jste zaměstnanec samosprávy.
Na pozemku parc. č. 3034/2 za koupalištěm jsou mimo jiné „deponovány“ také nejméně 2-3fůry neprověřeného stavebního odpadu (cihel, betonu a jiných příměsí) neznámého původu, možná i kontaminovaného ( je třeba pěšky obejít celou skládku). Dále je zde skládka asfaltové směsi a „složek materiálu pocházejícího z probíhající výstavby“, kontaminované desítkami let automobily z rušné křižovatky i jinou činností (kaluže vedle tohoto deponovaného asfaltu byly při naši obhlídce duhově zbarveny po ropných látkách ( z auta to není samozřejmě vidět, fotodokumentace k dispozici). V žádném případě nejde o recyklát, jak uvádíte. Recyklát, je již zpracovaný a dále použitelný nekontaminovaný odpad. Zde jde o silně kontaminované asfaltové sutě. Je špatné, když si takto fundovaný státní úředník, plete pojmy. Dle jiných autorizovaných odborníků jde o neprověřený a s největší pravděpodobností, kontaminovaný odpad. Dle vyhlášky 381/2001 Sb. a jejího seznamu nebezpečných odpadů jsou pod číslem 1703 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu a neidentifikovatelné sutě ( 1709 - jiné stavební a demoliční odpady) nebezpečným odpadem. U uložené skrývky - zeminy jde o odtěženou krajnici od asfaltové silnice, kde nikdy nikdo neví, k jakým ekologickým haváriím zde mohlo dojít zemědělskými stroji nebo auty a stroji jiných subjektů. Byla tato neidentifikovatelná zemina před deponováním prověřena laboratorně? Může každý subjekt vytvářet takové „dočasné deponie“, na svém pozemku bez souhlasu vašeho odboru a případných pokut? Jak máme rozumět termínu „dočasně“ ? Který zákon tento termín specifikuje? Město zde neodpovědělo na mnoho dalších otázek. Je nutné žádat Váš odbor o tento zvláštní druh „dočasné deponie“ a pokud ano, bylo městem požádáno? Bude skrývka zeminy dle zákona ošetřována včetně ochrany proti zaplevelování okolních pozemků…? Kdo to bude provádět, co to bude stát a kdo to bude platit? Kolik firma Swietelsky stavební, s.r.o. platí městu za dočasnou skládku ? Který policejní orgán povolil vytvořit sjezd na tuto parcelu z mezinárodní silnice? Proč pro tuto činnost – skládkování nebyla provedena skrývka ? Při odvozu drceného asfaltu bude tento asfalt nakládán i s podložím s ornicí. Víte jak dlouho vzniká 1cm3 ornice?
Deponie = skládka v lokalitě tzv. „Cvičáku A“, zde jde kromě „uloženého“ materiálu o běžnou skládku sutě neznámého původu. Jsou zde již několik let uloženy nikdy nepoužívané a nepoužitelné hromady směsi nekvalitní zeminy, betonů, cihel a jiných směsných odpadků (lopatkou na uhlí prověřeno a nafoceno), které jsou zde ukládány bez laboratorních zk., na místo oficielní placené skládky, již mnoho let. Vše je za tímto „plotem“ zapleveleno a neudržováno. Pozemek je skutečně zabezpečen oplocením a uzamčenou vstupní bránou a hned vedle ní je stále 2m díra (kontrolováno 2.11.2012-fotodokumentace). Tak proč zde nemluvíte pravdu? Plot je na mnoha místech ne-plot. Budova bývalé učebny na cvičišti je stále v majetku města, které je odpovědno za životu nebezpečný stav všech objektů v tomto areálu. Výpůjčkou panu Petru Leikebovi za účelem provozování sportovních her, se město nezbavilo odpovědnosti za tento neutěšený a životu nebezpečný stav všech objektů v areálu, třeba i za funkčním plotem. Špatná obhajoba nebo ano? O objektu bývalé vojenské řídící věže, nemluvě. V nedávné minulosti město v zastoupení Stavebního úřadu, upozorňovalo některé naše spoluobčany na neutěšený stav jejich nemovitostí a nyní porušuje stavební zákon samo město. Nebo se mýlím?
Skládka odpadu na pozemku parc. čís. 3043/1 před vlakovým nádražím: není pravdou, že se nejedná o skládku a odpad ve smyslu zákona o odpadech. Pro toto tvrzení nemá váš odbor žádné podklady nebo má někdo ponětí o původu této skládky, která vznikala nekontrolovatelně několik let, existují laboratorní zk. prokazující opak. Nelze vést obhajobu bez podložených důkazů. Jinak máte pravdu, že se jedná o cizí pozemek, i přesto zde město skládkuje mimo sypký stavební materiál asi 30fůr nepoužitelné a nikdy nepoužívané nekvalitní směsky podřadné zeminy promíchané kusy betonů, cihel a jiných příměsí nejméně 10let, bez pohybu nebo snahy účelného a ekologického využití. Tato skládka každoročně zarůstá bujným plevelem, a proto jste tuto skutečnost asi přehlédli. Může každý subjekt vytvářet takové „dočasné deponie“, na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka a vašeho odboru? Město má souhlas majitele pozemku?
Otázky byly položeny na městském fóru pro samosprávu, Vaše (státního úředníka) naivní a neprofesionální obhajoba jednoho z mnoha hospodařících subjektů v Mikulově nás překvapila. Věříme, že budete takto shovívavý i u jiných subjektů, to ale zlegalizujete 90% budoucích skládek v regionu Mikulova. Závěrem lze konstatovat, že Vaše šetření bylo provedeno neodborně, bez respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 381/2001 Sb., proto očekáváme od samosprávy nové profesionální a korektní odpovědi. Děkuji Novák + Eva

Last edited by Eva Klepáčová 1 : 05.11.2012 at 13:27.
Odpovědět s citací
  #4  
Starý 21.11.2012, 19:33
Eva Klepáčová 1 Eva Klepáčová 1 je offline
Junior Member
 
Založen: 12.07.2011
Příspěvky: 19
Defaultní Re: skládky města

96 Eva 21 | Neděle v 17:56 | Reagovat - Forum Kocourkov


http://forum.mikulov.cz/showthread.php?t=402
Vážení zastupitelé, Vás toto téma nezajímá? Proč tam tedy sedíte, jenom kvůli těm pár korunám? Proč se nezeptáte Vámi zvolených funkcionářů, proč mlčí a neodpovídají na cekem rozumě položené dotazy? Z čeho máte strach? Za koupalištěm město sládkuje dle pana Ing. Hluchého deponuje (zákon o odpadech nezná pojem „deponie“) asfalty a neznámé sutě bez povolení a patřičné přípravy podkladu přímo na ornici a Vám je to jedno? Každá skládka má svá zákonná pravidla a je smutné, když je město nedodržuje. O letitých skládkách na cvičáku a před nádražím nemluvě. Nebezpečné a neudržované objekty ve vlastnictví města na cvičáku jsou také ostudou vedení města, kterým jste vy, zastupitelé. Kdo přinutí funkcionáře odpovídat na dotazy občanů?
A co nato CHKO, všechny skládky jsou v jeho rajonu, také nemají odvahu zakročit ?
ANO, S TÍMTO NÁZOREM LZE JENOM SOUHLASIT, DNES SE ČÁSTEČNĚ ODVÁŽELY ASFATOVÉ ODPADY A KAŽDÉ AUTO BYLO NELOŽENO Z 30% KRÁSNOU ORNICÍ, KTERÁ SKONČÍ NĚKDE NA JINÉ SKLÁDCE. JAK TOHLE MŮŽE DOPUSTIT ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PÁR DNÍ NA TO, DÁVAT ROZHODNUTÍ JINÉMU SUBJEKTU, JAK MÁ ZACHÁZET S ORNICÍ. JE TO OSTUDA.
NOVÁK
Odpovědět s citací
  #5  
Starý 29.11.2012, 19:38
Eva Klepáčová 1 Eva Klepáčová 1 je offline
Junior Member
 
Založen: 12.07.2011
Příspěvky: 19
Defaultní Re: skládky města

Dobrý den, až nyní jsem si uvědomil, kde jsem udělal chybu a proč mi nikdo neodpovídá. Prosím o odpověď p. Koštiala nebo p. Kulhavého a p. Ing.Hluchého. Na osobní schůzku mě nezvěte. Děkuji Novák
--------------------------------------------------------------------------------------

Vlastimil Mihalík
Důležité upozornění - ČTĚTE PŘED POLOŽENÍM DOTAZU
________________________________________
Tato sekce je určena POUZE pro dotazy směřované jmenovitě na některého (některé) zastupitele, příklad NÁZVU dotazu:

p. Solařík - Trasa R52.

Prosím uvádějte jméno zastupitele na začátku názvu - pro zvýšení přehlednosti. Na dotazy, které neboudou mít svoje náležitosti, bude odpovězeno s větší časovou prodlevou.
Dotazy nesměřujte na Marii Babicovou a na PhDr. Štefana Kapičáka.

Před položením dotazu použijte vyhledávání - váš dotaz již možná byl položen.

Pokud si nejste jisti koho konkrétně se chcete zeptat, položte svůj dotaz v rubrice "otázky a odpovědi", která je dostupná ze webových stránek města Mikulova.
Odpovědět s citací
  #6  
Starý 22.02.2013, 08:48
Eva Klepáčová 1 Eva Klepáčová 1 je offline
Junior Member
 
Založen: 12.07.2011
Příspěvky: 19
Defaultní Re: skládky města

Vážení zastupitelé a úředníci, děkuji vám za sympatické mlčení. Doufám, že všichni vidí tu neskutečnou aroganci moci. Novák
Odpovědět s citací
Odpovědět


Nástroje tématu Prohledat toto téma
Prohledat toto téma:

Rozšířené vyhledávání
Možnosti zobrazení

Pravidla pro psaní
nemáte povoleno vkládat nové příspěvky
nemáte povoleno vkládat odpovědi
nemáte povoleno vkládat přílohy
nemáte povoleno editovat Vaše příspěvky

vB kód je Zapnuto
Smajlíky jsou Zapnuto
[IMG] tag je Zapnuto
HTML kód je Vypnuto
Přejít do sekce


Zorbazený čas je GMT +1. Aktuání čas je: 01:09.

Běží na vBulletinu® verze 3.6.8
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.